Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO METALINSTAL

 

A. INFORMACJE O SPRZEDAJĄCYM

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.metalinstal.com.pl.

2. Sklep internetowy METALINSTAL dostępny pod adresem www.metalinstal.com.pl zajmuje się sprzedażą artykułów budowlanych stosowanych w instalacjach grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

3. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.metalinstal.com.pl jest Sklep Branży Przemysłowej i Rolniczej Janusz Żyła, który jest prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą w Kańczudze (37-220), przy ulicy Mickiewicza 1, legitymujący się numerem NIP: 794-000-00-86 i numerem REGON: 650035802.

4. Kontakt ze Sklepem Internetowym można uzyskać telefonicznie pod numerem: 692006164 lub korzystając z poczty elektronicznej pod adresem: biuro@metalinstal.com.pl

5. Sklep Branży Przemysłowej i Rolniczej Janusz Żyła jest właścicielem podanego na stronie internetowej sklepu METALINSTAL konta bankowego w Banku Pocztowym o numerze: 45 1320 1537 2421 0133 2000 0001

 

B. DEFINICJE

 

1. Regulamin- niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Sprzedający- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Podmiotem tym jest Sklep Branży Przemysłowej i Rolniczej Janusz Żyła.

3. METALINSTAL- sklep internetowy za pośrednictwem którego Sklep Branży Przemysłowej i Rolniczej Janusz Żyła oferuje towary do sprzedaży w Internecie.

4. Sklep Internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem www.metalinstal.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

5. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym.

6. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

10. Konto bankowe – rachunek prowadzony przez bank na podstawie umowy   rachunku bankowego zawartej z jego posiadaczem.

11. Posiadacz konta bankowego- Sklep Branży Przemysłowej i Rolniczej Janusz Żyła.

12. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Reklamacja- żądanie kierowane do Sprzedawcy przez Klienta w związku z wadami Towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji.

14. Gwarant- podmiot składający oświadczenie gwarancyjne.

 

C. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.metalinstal.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia jest założenie konta klienta. W tym celu należy zarejestrować się w Sklepie internetowym.

4. Zamówienia składane poprzez Sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

8. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

D. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

3. Klient jest obciążany kosztami wysyłki określonymi w cenniku dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Cennik Dostawy”.

 

E. PŁATNOŚCI

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu Klienta.

3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru)  lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

F. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

2. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

3. Przykładowy wzór oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Cennik Dostawy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od  umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

 

G. RĘKOJMIA

 

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towarów wolnych od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany ma wady fizyczne lub prawne.

3. W sytuacji wystąpienia wady Klient ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi.

4. W ramach rękojmi Klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ponadto, jeżeli kupującym jest konsument, może on zamiast usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

5. Klient, który dokonuje  zakupu Towaru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (przedsiębiorca) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie dochowa obowiązku zbadania Towaru w czasie i sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcę o wadzie, a gdyby wada wyszła na jaw dopiero później niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcę po jej stwierdzeniu.

6. Klient ma prawo do wyboru, które z żądań będzie kierował do Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

7. Sprzedawca odpowiada  z tytułu rękojmi wobec Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

8. Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady. W przypadku gdy Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

9. Przykładowy Wzór reklamacyjny dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Cennik Dostawy.

10. Reklamacje  z tytułu rękojmi Klient składa na adres Sprzedawcy.

11. Sprzedawca rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od  dnia złożenia reklamacji.

 

H. GWARANCJA

 

1. Klient ma prawa wynikające z tytułu gwarancji, jeżeli Towar został objęty stosownym oświadczeniem gwarancyjnym udzielonym przez Gwaranta.

2. Gwarancja wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Klienta.

3. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana.

4. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze.

5. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Zasady ochrony danych osobowych
 
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Administratorem danych osobowych jest  Janusz Żyła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sklep Branży Przemysłowej i Rolniczej Janusz Żyła, który jest właścicielem Sklepu internetowego METALINSTAL dostępnego pod adresem metalinstal.com.pl.
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych dotyczą: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu Klientów.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia złożonego przez Klienta u Sprzedawcy.
 • Administrator danych osobowych otrzymuje dane osobowe podczas zakładania konta przez Klienta  w czasie rejestracji. 
 • Klient nie ma obowiązku podawania danych, jednak nie podanie danych uniemożliwi założenie konta a tym samy złożenie przez Klienta zamówienia.
 • Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Administratora danych do czasu, w którym Klient wyrazi wole ich usunięcia ze Sklepu internetowego.
 • W celu usunięcia danych należy oświadczenie o usunięciu danych przesłać na adres mailowy Administratora danych dostępny pod adresem:  biuro@metalinstal.com.pl
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych przekazywane są podmiotom, z którymi Sprzedawca współpracuje podczas realizacji zamówienie Klienta.
 • Do podmiotów tych należą:  serwisy operatorów logistycznych: APACZKA.PL, której właścicielem jest  R2G Polska Sp. z o.o., EPAKA. PL Sp. z o.o., Kurierzy: DHL, FEDEX, Poczta Polska, serwisy płatności elektronicznych: PRZELEWY24.PL, której właścicielem jest Grupa DialCom24 Sp. z o.o..
 • Klientowi na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  przysługują następujące prawa: 
 1. prawo do bycia zapomnianym - czyli możliwość żądania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez Administratora danych lub żądanie powiadomienia o tym innych administratorów, którym udostępniono te dane,
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. prawo do przenoszenia danych osobowych  - czyli prawo do otrzymania od Administratora danych swoich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi.
 5. prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
 6. prawo do sprostowania danych osobowych przez  Administratora,
 7. prawo do wniesienia  skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza rozporządzenie RODO,
 8. prawo do ochrony prawnej przed sądem - jeśli Klient  poniósł  szkodę, to ma prawo uzyskać od Administratora danych odszkodowanie za poniesioną szkodę.

 

J. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

1.   DEFINICJE

 • Administrator- Sklep Branży Przemysłowej i Rolniczej Janusz Żyła
 • Cookies- dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 • Urządzenie- elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Adminstratora.
 • Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którm może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.   STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 • Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki cookies.
 • Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 • Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej, rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa jest wyświetlana w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 • Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

+  Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

+  Cookes trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia ich z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

3.   SPOSOBY OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO COOKIES.

 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu  plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 • Ustawienia te mogą zastać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

 

K. ZMIANA REGULAMINU

 

1. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Klientowi, który nie akceptuje zmian w Regulaminie przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie.

 

L. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

2. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń, korzystając z pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Inspekcji Handlowej, bądź Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

3. Sprzedawca stosuje się do zasad postępowania zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk.